اجرا

مطابق مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای همسان وظایف و اختیارات مجری به صورت فنی اجرایی ، تفکیک شده است ...

اهم وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح بعنوان مدیرو مسئول عملیات اجرایی به اختصار عبارتست از :


1- مسئولیت صحت عملیات ساختمانی و اصلاح نواقص احتمالی نقشه ها و مشخصات فنی ، بارعایت مباحث مقررات ملی و شهرسازی و پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب و درخواست انجام آزمایشات فنی مربوطه .
2- اخذ تأییدیه ناظرین در هر مرحله از کار و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ملکی ساختمان
3- رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون
4- تنظیم و به روز آوری برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی
5- تهیه نقشه های ازبیلت از کارهای اجرا شده و تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی به صاحب کار پس از اتمام عملیات
6- دادن تضمین های لازم پس از اتمام کار واخذ بیمه نامه کنترل کیفی کار به نفع کارفرماو یا تضمین کیفیت کار
7-
جبران خسارات ناشی از عملکرد خویش و نهایتا اخذ پایانکار ساختمانی و واگذاری ملک به مالک

برچسب ها: اجرا