مهندسی ارزش

مشاوره و مهندسی ارزش

گروه معماری آرکائیک ، با همت کارشناسان کارآمد و بر پایه اندیشه ای نوین ، با نظر به جایگاه ویژه فرآیند برنامه ریزی ، مشاوره و همچنین ارائه خدمات پژوهشی در حوزه معماری ، تأسیس گردیده است .