طراح و ناظر

شرح وظایف طراح و ناظر 

طراحی ساختمان به طور وسیع بر پایه ی نامه های معمارانه ، مهندسی و تکنیکی بر می گردد .