اجرا

اجرا

مطابق مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای همسان وظایف و اختیارات مجری به صورت فنی اجرایی ، تفکیک شده است...