نورپردازی داخلی

 

بدلیل کمرنگ بودن مبحث تخصصی روشنایی و نورپردازی در کنار دیگر مهارت های رشته معماری ، عمران ، برق و طراحی شهری، کمتر شاهد رعایت استانداردهای روشنایی و اصول نورپردازی در فضاهای مختلف هستیم و متأسفانه علیرغم اهمیت اثر بخشی نورپردازی علمی بر سلامت جسم و روان ، افزایش راندمان افراد و همچنین چشم نوازی هرچه بیشتر و موثرتر برمؤلفه های معماری فضاهای داخلی و بیرونی ، به این مهم کمتر توجه می شود و در اکثر موارد شاهد بکارگیری روش های یکنواخت نورپردازی برای همه فضاها می باشیم .

   باید در نظربگیریم که رشته روشنایی و نورپردازی حرفه ای است ، (علمی و هنری) ، تواماً با یکدیگر و نگاهی یکسویه و نگرشی غیر تخصصی به آن سبب می گردد که تفاوت چشم گیری بین استانداردها و تأثیرات روشنایی طراحی و اجرا شده درایران با جامعه پیشرفته جهانی وجود داشته باشد .

    باید بپذیریم که نور ماهیتی تفکیک ناپذیر از معماری داخلی و بیرونی می باشد ، البته مدیریت صحیح نور همگام با طراحی و معماری می تواند از بهترین و اقتصادی ترین روش ها برای افزایش شادابی و سرزندگی در محیط ، آرامش ، کارایی و حالات عاطفی افراد باشد ، همچنین نورپردازی مناسب می تواند بر ویژگی های خاص معماری، تأثیرات قابل ملاحظه ای بگذارد .

  لذا برای دستیابی به نتایج تأثیرگذار، بایستی همچون تخصص های دیگر، طراحی روشنایی مبتنی بر استانداردها و اصول نورپردازی را از الزامات روندکاری یک پروژه در نظر گرفت . چرا که همه ما عمل دیدن را بواسطه نور، به عنوان یک ماهیت طبیعی پذیرفته ایم و می دانیم بدون نور نمی توان درک درستی از فضا ، حجم و رنگ داشته باشیم و بارها و بارها تأثیرات آن را بر سطح هوشیاری ، راندمان کاری و حالات عاطفی مان به صورت خوب و بد تجربه کردیه ایم  که این تجارب به نمود رنگ نور، رعایت یا عدم رعایت استانداردهای روشنایی و توجه یا عدم توجه به اصول نورپردازی مربوط می گردد .

  گروه معماری آرکائیک با نگرشی تخصصی به این حرفه و طراحی مناسب و متناسب با اصول معماری نور ، سعی بر آن دارد تا در خانه و محل کار خود ، از تأثیراتی به مراتب مطلوب تر، کارآمدتر و جذاب تر بهره مند گردید .